Regulamin


 • Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o godzinie 10.00 dnia następnego. Zakwaterowanie w pokoju w dniu przyjazdu możliwe tylko i wyłącznie w godzinach 14.00 - 21.00 (po wcześniejszym ustaleniu, w przypadku dostępności pokoju zakwaterowanie możliwe od godziny 12.00; nie ma możliwości przyjazdu i zakwaterowania po godz. 21.00)
 • Należność za pobyt pobierana jest najpóźniej w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 • Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych).
 • Nie ma możliwości zameldowania i przebywania w obiekcie osób niepełnoletnich bez obecności opiekuna prawnego.
 • Osoby w stanie nietrzeźwym nie zostaną zameldowane w obiekcie. W takim przypadku przedpłata za pobyt nie zostanie zwrócona.
 • Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.
 • Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00.
 • Zabrania się przebywania osobom postronnym, niezameldowanym na terenie obiektu.
 • Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek, ciszę nocną i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt, po wcześniejszym ustnym wezwaniu do zachowania zasad niniejszego Regulaminu przez obsługę obiektu i pouczeniu, ze niezastosowanie się do wezwania może skutkować rozwiązaniem umowy.
 • Parking jest niestrzeżony. Wyjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu.
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju przechowywane są przez okres do 7 dni. W przypadku konieczności odesłania rzeczy, prosimy o zlecenie firmie kurierskiej, na Państwa koszt, odebrania przesyłki z obiektu, po uprzednim poinformowaniu obiektu o terminie.
 • W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach po klatce schodowej oraz w pokojach. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym. Do Państwa dyspozycji zostawiamy pantofle jednorazowe.
 • Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp do pokoi. Należy je przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.
 • Ze względu na komfort naszych Gości, na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia.
 • Z kluczem do pokoju otrzymujecie Państwo klucz do drzwi wejściowych. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych podczas trwania ciszy nocnej oraz w przypadku wywieszenia przez właściciela prośby.
 • Zwierząt nie akceptujemy.
 • Minimalna gwarantowana temperatura w pokojach w okresie grzewczym wynosi 20 stopni Celsjusza.
 • Rezerwacja pokoju możliwa jedynie poprzez dokonanie przedpłaty w wysokości uzgodnionej z obiektem. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza jednocześnie akceptację warunków niniejszego regulaminu. Przedpłata na rezerwację jest bezzwrotna.
 • W przypadku rezerwacji pokoju przez portal www.booking.com warunki przedpłaty dotyczą konkretnej oferty i pokoju i są zawarte są w punkcie "Warunki rezerwacji".
 • Niestawienie się Klienta w obiekcie do godziny 21.00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi.
 • Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie do 14 dni.
 • We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego. Wszelkie spory wynikłe w związku ze świadczonymi usługami, po wyczerpaniu możliwości ich polubownego rozwiązania, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.